imagefp4Kontakt os:

 

 

 

 

Læs op

Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Nytteindsatsen

Find skema til beskrivelse af arbejdsopgaver her

Vejledning til ansøgning om tildeling af nytteindsats til foreninger

Kort om den nye ordning

Tidligere var det personer i seniorjob som kommunen tilbød ansættelse som landsbypedel. Men da det har vist sig at være svært at få seniorjobbere vil en ny model med nyttejobbere supplere landsbypedelordningen med seniorjobber og blive tilbudt foreningerne i kommunen. For at få gavn af nytteindsatsen er det den enkelte forening, der skal:

 • ansøge om at få løst opgaver
 • stille en kontaktperson til rådighed for den/de opgaver foreningen måtte have.

Opgavetyperne som nyttejobberne kan varetage ændres også, da det bliver et sjak/hold, som kommer til at løse opgaverne. Nytteindsatsen bliver ikke tilknyttet et fast område, men kører over hele kommunen. Det betyder også, at det ikke er tilbagevendende opgaver men enkeltstående opgaver (maling af foreningshuse, oprydning, opstilling til arrangementer o.l.), som de kommer til at varetage.

Definition af nytteindsats

Ordningen er et samarbejde mellem Tønder Kommunes Kultur og Fritid, Kompetencecenteret og Landdistriktsudvalget. Nytteindsats er et nyt aktiveringsredskab, hvor indholdet består af samfundsnyttige opgaver i offentligt regi. Nyttejob er først og fremmest rettet til ledige, der godt kan arbejde. Der er tale om arbejdsmarkedsparate jobsøgende ledige, som kan gå i arbejde fra dag til dag. Nytteindsatsen skal derfor bestå af arbejdsopgaver, der kan tilrettelægges så smidigt, at de kan overtages af en ny med kort varsel.

Det vil være Tønder Kommune, der er arbejdsgiver for personer i nyttejob. En person i nyttejob må ikke overtage et job, der tidligere blev løst af enten en anden person ansat ved kommunen eller en anden person, der var ansat i et privat firma. Nytteindsatsopgaverne skal være sikkerhedsgodkendte. Og personer i nytteindsats er omfattet af arbejdsmiljølovgivningen og lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet.

Hvilke opgaver kan personer i nyttejob løse?

Ud fra ovenstående betyder det altså, at de opgaver, som foreningerne søger nytteindsatsen om hjælp til at udføre, skal give et serviceløft til lokalområdet. Et serviceløft kan gælde i forhold til bygninger eller udendørs fællesarealer. Det vil også sige, at det ikke må være opgaver, som kommunen eller et privat firma tidligere løste.

Det skal også være opgaver, som gavner foreningerne. Det må ikke være opgaver, som tilgodeser enkeltpersoner. Eksempelvis kan man ikke få nyttejobberne til at rydde en have eller et fortov for ukrudt, hvis det er for en borger, der ikke selv varetager denne opgave, eller til at køre en ældre borger til købmanden for at handle. Nyttejobberne må heller ikke løse opgaver, som kræver en uddannet eller godkendt håndværker – f.eks. vvs-arbejde.

Man kan eksempelvis heller ikke søge om, at få malet forsamlingshuset, hvis det normalt er blevet gjort af et privat firma. Er det derimod frivillige, der plejer at male forsamlingshuset, så kan man godt søge om hjælp til at få udført opgaven.

Man kan heller ikke få nyttejobberne til at udføre arbejde i selvejende institutioner, hvis økonomi direkte eller indirekte er finansieret af offentlige midler – eksempelvis de store selvejende haller.

Om opgaverne kan vi til sidst tilføje, at det især her i starten vil blive en vurdering fra ansøgning til ansøgning, om det er en opgave nyttejobbere, kan løse.

Arbejdsgiverrollen

Det er Tønder Kommune, der ubetinget har rollen som arbejdsgiver. Det er altså kun kommunen, der kan ansætte eller afskedige nyttejobbere. Det vil også være kommunens forsikring, der gælder for nyttejobbere – som for alle øvrige ansatte i Tønder Kommune.

Det betyder, at opgaverne i lokalområderne sikkerhedsmæssigt ikke kan afvige fra de regler, der gælder for alle andre ansatte i kommunen. Skal der anvendes værktøj eller maskiner, skal disse opfylde bestemte sikkerhedsmæssige krav. Dette vil blive kontrolleret af Tønder Kommune. Foreninger forpligter sig desuden til at stille toilet og frokost/pauserum til rådighed.

Rent organisatorisk bliver nyttejobberene ansat under Tønder Kommunes Kompetencecenter.

Det er tanken, at den daglige leder af sjakket koordinerer opgaverne ud fra de opgavebeskrivelser, som foreningerne har lavet. Kontaktpersonen for opgaven bliver kontaktet af lederen af sjakket, så opgaveløsningen kan planlægges. Det vil være muligt for foreningerne at ønske en periode, som opgaven gerne skal udføres inden for. Det kan dog ikke garanteres at opgaven kan løses inden for perioden, idet det vil afhænge af de personer, som er i nyttejob, og hvordan det passer ind med andre opgaver, som skal løses samt antallet af nyttejobbere og deres erfaring. I tilfælde af sygdom og ferie vil der IKKE komme afløsere.

Økonomi

Ud fra den gældende lovgivning er det Tønder Kommune, der afholder lønnen til en nyttejobber. Med hensyn til udgifterne til materialer, værktøj og maskiner, så skal disse som udgangspunkt dækkes af foreningen. Til løsningen af opgaven kan sjakket selv medbringe:

 • Trailer
 • Rive
 • Kultivator
 • Spade alm.
 • Hakke
 • Skovl
 • Ørnenæb
 • Buskrydder
 • Opsamler tang